آیین نامه های مالیاتی

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 46906/ت53401هـ تاریخ: 24/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 18/04/1396به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت ص ... بیشتر بخوانید

آیین نامه تحریر دفاتر و اصلاحیه بعدی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 1565/33/4/30 تاریخ:21/01/1368 پیوست: آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 که در تاریخ 28/12/67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است. کلیات ماده 1- مقررات این آئیننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ... بیشتر بخوانید

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب قانون مالیات های مستقیم

شماره:46378/3949/200 تاریخ:18/03/1395 بسمه تعالی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع ... بیشتر بخوانید

.