تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی

دفاتر قانونی ،به دفاترکل و روزنامه و مشاغل گفته می شود که برای ثبت رویداد های مالی شرکت ها و موسسه هایی که موظف هستند مالیات پرداخت کنند مورد استفاده قرار می گیرند،تحریر دفاتر قانونی برای ارائه به اداره مالیات تنظیم میشوند .بنابراین تحریر دفاتر قانونی نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود .تحریر این دفاتر باید مطابق با قوانین لازم در تحریر دفاتر ثبت شود . محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از قوانین در تحریر استفاده نشود ،مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود.وزمانی که علی الراس می شوید ،اظهار نامه ی مالیاتی شما مورد قبول نمی باشد .

مشتریان مرتبط با تحریر دفاتر قانونی

.