حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار

 

روش درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری
موسسات پیمانکاری می توانند برای حسابداری درآمد پیمانکاری ، از سه روش پذیرفته شده پیروی کنند:
1-    روش کار تکمیل شده
2-    روش درصد پیشرفت کار
3-    روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت
طبق استاندارد های حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی حسابداری، روش درصد پیشرفت کار را با رعایت ضوابط مقرر می توان بکار گرفت. در روش درصد پیشرفت کار ، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان به تدریج ، به تناسب پیشرفت پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه گیری و شناسایی می شود.


در این روش ، چنانچه برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان به شکل معقولی امکان پذیر باشد شناسایی سود ناخالص پیمان در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می گیرد:


-    برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
-    برآورد کل هزینه پیمان
-    برآورد کل سود ناخالص پیمان
-    اندازه گیری میزان پیشرفت کار
-    محاسبه  مبلغ درآمد ، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان


برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان : برای برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان به مواردی چون مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ کارهای جدید ، تغییر مقادیر کار ، مبلغ مورد مطالبه پیمانکار و جریمه تاخیر را در نظر گرفت.


برآورد کل هزینه پیمان : 


 برآورد باقی مانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان+ هزینه های واقعی =  کل هزینه های برآوردی پیمان 


برآورد کل سود ناخالص پیمان:

 

کل هزینه های برآوردی پیمان – درآمد یا مبلغ کل پیمان  =  کل سود ناخالص برآوردی پیمان 


اندازه گیری میزان پیشرفت کار :


کل مخارج برآوردی پیمان ÷ مخارج واقعی انجام شده  = درصد پیشرف کار


محاسبه درآمد دوره جاری :

 

درآمد شناسایی شده پیمان در دوره های قبل – درصد پیشرفت کار × کل درآمد برآوردی پیمان= درآمد دوره جاری پیمان


هزینه دوره جاری پیمان :

 

هزینه های شناسایی شده پیمان در دوره های قبل – درصد پیشرفت کار × کل هزینه برآوردی پیمان = هزینه دوره جاری پیمان


سود ناخالص دوره جاری:


هزینه های دوره جاری پیمان –درآمد دوره جاری پیمان = سودناخالص دوره جاری پیمان 


برای محاسبه  واستفاده درست از روش درصد پیشرفت کار همراه با یک مثال و قراردادن در فرمول و ثبت مربوط به آن موضوع راحت تر قابل فهم خواهد بود.


مثال : شرکت آلفا قراردادی به مبلغ اولیه 100000 ریال در سال 93 منعقد کرده است که اطلاعات به این پیمان در سال 96 به شرح زیر است:

 


سال    مخارج انجام شده طی دوره                     مخارج برآوردی تا پایان کار                      صورت وضعیت تایید شده
93                   20000                                                   60000                                                     15000
94                   25000                                                   40000                                                     40000
95                   30000                                                   12000                                                    68000
96                   10000                                                        -                                                          100000


حل:
کل درآمد یا مبلغ اولیه پیمان 100000 است


            برآورد باقی مانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان + هزینه های واقعی = کل هزینه های برآوردی پیمان سال 93
                                 80000=   20000 + 60000 : کل هزینه های برآوردی پیمان سال 93


                             کل هزینه های برآوردی پیمان – درآمد یا مبلغ کل پیمان = کل سود ناخاص برآوردی پیمان سال 93
                            20000    = 80000 – 100000 : کل سود ناخالص  برآوردی پیمان سال 93


                                           کل مخارج برآوردی پیمان ÷ مخارج واقعی انجام شده = درصد پیشرفت کارسال 93
                                                %25 = 80000 ÷ 20000 : درصد پیشرفت کار سال 93  


درآمد شناسایی  شده پیمان در دوره های قبل – درصد پیشرفت کار× کل درآمد برآوردی پیمان = درآمد دوره جاری سال 93
                                      25000 = 0 – (%25 × 100000 ) : درآمد دوره جاری پیمان سال 93


هزینه های شناسایی شده پیمان – درصد پیشرفت  کار × کل هزینه برآوردی پیمان = هزینه دوره جاری پیمان سال 93
                                        20000 = 0 – (%25 × 80000 ) : هزینه دوره جاری پیمان سال 93 


                          هزینه دوره جاری پیمان – درآمد دوره جاری پیمان = سود ناخالص دوره جاری پیمان سال 93
                              5000 = 20000 – 25000 : سودناخالص دوره جاری پیمان سال 93


برای ثبت های حسابداری سال  93:  ابتدا تمامی هزینه را به حساب پیمان در دست اجرا زده می شود.


پیمان در دست اجرا 20000
                                              نقد  20000


سپس ثبت صورت وضعیت های تایید شده :


حساب های دریافتنی از کارفرما  15000
                                                               صورت وضعیت تایید شده  15000


اگر هر زمان  پیمانکاردریافتی از کارفرما داشت ، مثلا 10000 دریافتی داشته باشد:


بانک 10000
                    حساب های دریافتنی ازکارفرما 10000


و در پایان سال 93 پیمان در دست اجرا به حساب بهای تمام شده میرود که بدهکار است و درآمد دوره جاری بستانکار و مابه اتفاوت این دو بحساب پیمان در دست اجرا ( سود ناخالص ) میرود.


بهای تمام شده 20000
پیمان در دست اجرا  5000
                                          درآمد دوره جاری  25000


 هنگام بستن حساب ها در پایان سال 93 :


درآمد 25000
                      بهای تمام شده 20000
                      سود و زیان جاری 5000


محاسبات سال 94:
کل درآمد یا مبلغ اولیه پیمان 100000 است


85000 = 40000+ 25000 + 20000: کل هزینه های برآوردی پیمان سال 94
15000 = 85000– 100000 : کل سود ناخالص  برآوردی پیمان سال 94
%53 = (40000+ 25000+ 20000) ÷ (25000 + 20000)  : درصد پیشرفت کار سال 94
28000 = 25000 – ( %53 × 100000 ) : درآمد دوره جاری پیمان سال 94
25000 = 20000 – (%53 × 85000 ) : هزینه دوره جاری پیمان سال 94
3000 = 25000 – 28000 : سودناخالص دوره جاری پیمان سال 94

 

ثبت حسابداری سال 94:


پیمان در دست اجرا 25000
                                          نقد  25000

 

حساب های دریافتنی از کارفرما  25000 ( 15000- 40000)
                                                                 صورت وضعیت تایید شده  25000


بهای تمام شده 25000
پیمان در دست اجرا  3000
                                           درآمد دوره جاری  28000


هنگام بستن حساب ها در پایان سال 94:


درآمد 28000
                      بهای تمام شده 25000
                      پیمان در دست اجرا 3000

محاسبات  سال 95 :

کل درآمد یا مبلغ اولیه پیمان 100000 است


87000 = 12000+30000+ 25000 + 20000: کل هزینه های برآوردی پیمان سال 95
13000 = 87000– 100000 : کل سود ناخالص  برآوردی پیمان سال 95
%86 = ( 12000+30000+ 25000+ 20000) ÷ (3000+25000 + 20000)  : درصد پیشرفت کار سال 95
33000 = (28000+ 25000 )– ( %86  × 100000 ) : درآمد دوره جاری پیمان سال 95
30000= (25000 + 20000) – ( %86 × 87000 ) : هزینه دوره جاری پیمان سال 95
3000 = 30000 – 33000 : سودناخالص دوره جاری پیمان سال 95


ثبت حسابداری سال 95:


پیمان در دست اجرا 30000
                                        نقد  30000


حساب های دریافتنی از کارفرما  28000
                                                 صورت وضعیت تایید شده  28000


بهای تمام شده 30000
پیمان در دست اجرا  3000
                                    درآمد دوره جاری  33000

 

هنگام بستن حساب ها در پایان سال 95:


درآمد 33000
                    بهای تمام شده 30000
                   پیمان در دست اجرا 3000

 

محاسبات  سال 96 :

کل درآمد یا مبلغ اولیه پیمان 100000 است


85000 = 10000+30000+ 25000 + 20000: کل هزینه های برآوردی پیمان سال 96
15000 = 85000– 100000 : کل سود ناخالص  برآوردی پیمان سال 96
به دلیل اینکه سال آخر پیمان می باشد درصد پیشرفت کار 100 درصد است.
14000 = (30000+28000+ 25000 )– 100000  : درآمد دوره جاری پیمان سال 96
10000= (30000+25000  + 20000) –85000  : هزینه دوره جاری پیمان سال 96
4000 = 10000 – 14000 : سودناخالص دوره جاری پیمان سال 96

 

ثبت حسابداری سال 96:


پیمان در دست اجرا 10000
                                         نقد  10000


حساب های دریافتنی از کارفرما  32000
                                        صورت وضعیت تایید شده  32000


بهای تمام شده 10000
پیمان در دست اجرا  4000
                                      درآمد دوره جاری  14000

 

هنگام بستن حساب ها در پایان سال 96:


درآمد 14000
                                     بهای تمام شده 10000
                                    پیمان در دست اجرا 4000

 

صورت  وضعیت تایید شده 100000
                                     پیمان در دست اجرا 100000