ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»


شماره: 200/99/1

تاریخ: 1399/01/05

 

مخاطبان/ ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 

موضوع

 

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

 

  بدین وسیله مصوبه شماره 165233جلسه مورخ 27/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.
در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 1/12/1398 لغایت 15/2/1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31/3/1399 تمدید      می شود.
جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30/9/1399 بخشوده می شود.
تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.
کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان هاو مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروی های مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور